Portraits: Raja Kiyani, life-long farmer.

<p> </p>
Raja Kiyani, life-long farmer., Margalla Hills, Pakistan